ScriptSource

Country

China

Support ScriptSource

Details

1

China

Code
CN
Region
Asia

For more detail consult the  Ethnologue entry for China.

251
Languages that are mainly used in this country: (251)
ISO Code Name Alternate Names
aou A'ou Ayo, |Auo
acn Achang Acang, Ach’ang, Achung, Ahchan, Atsang, Maingtha, Mönghsa, Ngac’ang, Ngacang, Ngachang, Ngatsang, Ngo Chang, Ngochang, Xiandao, Achang, Anchan, Chung, Manmaw, Tai Sa’
yif Ache Azhe
aih Ai-Cham Atsam, Jiamuhua, Jin, Jinhua
aib Ainu (China) Abdal, Aini, Aynu, Eynu
aeu Akeu Ake, Aki, Akui, Gaolkheel, Akheu
aub Alugu Muji, Phula, Phupha
yna Aluo Gan Yi, Laka, Lila, Niluo, Yala
vwa Awa (China) Ava, Awa Wa, Va
yiu Awu Luowu, Luwu
yyz Ayizi  
aza Azha A’ndze, A’ntsaozo, Aji, Ajiwa, Azan, Black Phula, Cowtail Phula, Golden Phula, Han Phula, Hei Phula, Hua Phula, Hua Yi, Jin Phula, Nimitso, Niuweiba Phula, Phula, Phuphje, Shaoji Phula, Sifter Basket Phula
yiz Azhe  
bca Bai, Central Labbu, Minchia, Minjia, Minkia, Nama, Pai
lay Bai, Lama Lama, Lan-Bi Bai, Nama, Northern Bai
bfc Bai, Panyi Bijiang Bai, Lan-Bi Bai, Leme, Lemei, Lemo, Northern Bai, Panyi
bfs Bai, Southern  
bqh Baima Bai Ma, Pe
byk Biao Gang Bau, Kang Bau, Kang Beu, Kang Pau
bmt Biao Mon Biao Mien, Biao-Mian, Biaoman, Changping, Min Yao, Sida Min Yao
byo Biyo Bio, Biyue, Piyo
blr Blang Bulang, K’ala, Kawa, Kontoi, Plang, Pula, Pulang, Hkawa, K’wa, Khon Doi, Sen Chun, Wa
ybk Bokha Akapa, Aphu, Black Muji, Bokho, Flowery Phula, Hei Muji, Hua Phula, Lao Phula, Pao Tle
ply Bolyu Baliu, Lai, Lailai, Paliu, Palju, Palyu, Polyu
peh Bonan Bao’an, Baonan, Boan, Manikacha, Paoan, Paongan
pcc Bouyei Bo-I, Bui, Buyei, Buyi, Buyui, Chung-Chia, Dioi, Giay, Pu-I, Pu-Jui, Pui, Pujai, Puyi, Puyoi, Shuihu, Tujia, Zhongjia, Bo-Y, Bouyei, Chang Chá, Chung Cha, Cùi Chu, Dang, Giai, Giang, Nhaang, Niang, Nyang, Pau Thin, Pu-Nam, Pú Nà, Sa, Trong Ggia, Tu-Dìn, Xa Chung Chá, Yai, Yay
bbh Bugan Bengan, Bogan, Bugeng, Hualo, Hualuo, Huazu, Pakan, Pukan, Puqeng
bvp Bumang Manzhang Dai
bwx Bunu, Bu-Nao Bunao, Po-Nau, Punu
pnu Bunu, Jiongnai Bunu, Hualan Yao, Jiongnai, Jiongnaihua, Kiong Nai, Kjong Nai, Punu, Qiungnai
bwn Bunu, Wunai Hm Nai, Ngnai, Punu, Wunai
buh Bunu, Younuo Pu No, Punu, Younuo, Yuno, Yunuo
bxu Buriat, China Ba’erhu-Buliyate, Bargu Buriat, Buriat-Mongolian, Buryat, Northeastern Mongolian, Northern Mongolian
yha Buyang, Baha Buyang, Buyang Zhuang, Guangnan Buyang, Western Buyang
yzg Buyang, E'ma Buozaang, Buyang Zhuang, Eastern Buyang, Funing Buyang, Langjia Buyang
yln Buyang, Langnian Buozaang, Buyang Zhuang, E’cun Buyang, Eastern Buyang
cov Cao Miao Grass Miao, Mjiuniang, Sanjiang Miao
cdy Chadong Cha Dong, Chadonghua, Chadongyu
ych Chesu  
zho Chinese  
csl Chinese Sign Language Zhongguo Shouyu
gan Chinese, Gan Jiangxi hua, Jiangxinese, Kan, Xi
hak Chinese, Hakka Hokka, Ke, Kechia, Kejia, Majiahua, Tu Guangdonghua, Xinminhua, Kehia, Kek, Khek
czh Chinese, Huizhou Hui, Huizhou
cjy Chinese, Jinyu Jinese, Jinhua, Jinyu
cmn Chinese, Mandarin Beifang Fangyan, Beijinghua, Mandarin, Northern Chinese, Standard Chinese, Zhongguohua, Tayok, Hoton, Hui, Hui-Zu, Hytad, Khoton, Qotong, Xui
mnp Chinese, Min Bei Min Pei, Northern Min
cdo Chinese, Min Dong Eastern Min, Hokchiu, Min Dong
nan Chinese, Min Nan Banlamgi, Min Nan, Minnan, Southern Min, Min Nam, Taiwanese
czo Chinese, Min Zhong Central Min, Minzhonghua
cpx Chinese, Pu-Xian Henghua, Hinghua, Hsienyu, Hsinghua, Putian, Putten, Xianyou, Xinghua
wuu Chinese, Wu Goetian
hsn Chinese, Xiang Hsiang, Hunan
yue Chinese, Yue Cantonese, Guangfu, Yue, Yueh, Yuet Yue, Yueyu, Hong Kong Cantonese, Shatou, Shiqi, Wancheng, Konghu, Macau Cantonese, Chinese Nung, Ha Xa Phang, Hai Nam, Han, Hoa, Kién, Liem Chau, Lowland Nung, Minh Huong, Nung, Phúc, Quang Dong, Samg Phang, Suòng Phóng, Trièu Chau
cda Choni Chona, Chone, Cone, Jone, Zhuoni
cuq Cun Cun-Hua, Cunhua, Ngao Fon
dta Daur Daguor, Dagur, Dawar, Dawo’er, Tahuerh, Tahur
doc Dong, Northern Gam, Kam, Tong, Tung, Tung-Chia
kmc Dong, Southern Gam, Kam, Tong, Tung, Tung-Chia
sce Dongxiang Santa, Tung, Tunghsiang
duu Drung Qiuzu, Derung, Dulong, Durung, Qiu, Rawang, T’rung, Tarong, Thrung, Trung, Tulung, Tvrung
bpn Dzao Min Ba Pai Yao, Yao Min, Yau Min, Zaomin, dzau min
eee E Eahua, Kjang E ("Wuse Hua", "Wusehua")
enu Enu Ximoluo
ers Ersu Bu’erci, Bu’erzi, Bu’erzi Ersu, Doxu, Duoxu, Erhsu, Lizu, Lusu, T’osu
evn Evenki Ewenk, Ewenke, Ewenki, Khamnigan, Owenke, Solon, Solong, Sulong, Suolun, Tungus, Avanki, Avankil, Chapogir
hmj Ge Chonganjiang Miao, Ge Jia, Ge-Mong, Gedang, Gedong, Gedou, Gedou Miao, Gedoudiu, Gedu, Gejia, Gho-mhon, Keh Deo
giw Gelao, White Bai Gelo, White Gelao, Southwestern Gelao, Telue, Tú Du
ygp Gepo Baiyi, Gepu, Guo, Gupu, Guzu, Jiantouyi, Köpu, Nasu, Pingtouyi
gro Groma Tromowa
gqi Guiqiong Guichong, Guiqiang, Yutong
hni Hani Ha Nhi, Hanhi, Hani Proper, Haw, Hànhì, U Ní, Uni, Xauni, Xá U Ní
lic Hlai Bli, Dai, Day, Dli, Klai, La, Lai, Le, Li, Loi, Slai
hle Hlersu Lesu, Sansu, Shansu
hmn Hmong  
mww Hmong Daw Bai Miao, Banded Arm Hmong, Hmong Dao, Hmong Dleu, Hmong Qua Mpa, Meo Do, Meo Kao, Mong Do, Mong Trang, Pe Miao, Peh Miao, Striped Arm Hmong, Striped Hmong, White Hmong, White Lum, White Meo, White Miao, Hmong Der, Hmoob Dawb, Chuan Miao, Mán Tráng ("Meo Kao", "White Meo")
hmz Hmong Shua Biantou Miao, Changshu Miao, Curved Comb Miao, Flat Head Miao, Han Miao, Hmong Nzi, Hmong Sa, Hmong Shua, Hmong Sua, Long Comb Miao, Lopsided Comb Miao, Mushu Maio, Shuixi Miao, Waishu Miao, Water Miao, West of the Water Miao, Wooden Comb Miao
hmg Hmong, Southwestern Guiyang Southwestern Guiyang Hmong
how Honi Baihong, Hao-Bai, Haoni, Ho, Ouni, Uni, Woni
ero Horpa Bawang, Bopa, Danba, Daofu, Daofuhua, Dawu, Ergong, Geshitsa, Geshiza, Geshizahua, Hor, Huo’er, Hórsók, Nyagrong-Minyag, Pawang, Rgu, Western Gyarong, Western Jiarong, Xinlong-Muya, rTau, sTau
huo Hu  
ili Ili Turki Ili Turk, T’urk, Taranchi, Tu’erke, Tuerke
jio Jiamao Gevou, Kamau, Ku vou, Tai
jya Jiarong Chiarong, Gyarong, Gyarung, Jarong, Jyarung, Keru, Rgyarong, dGyarung
jiy Jinuo, Buyuan Buyuan, Jino
jiu Jinuo, Youle Jino, Youle
ktp Kaduo Khatu
kxs Kangjia Kangyang Hui
ykt Kathu Gasu
kaf Katso Gazhuo, Gezhuo, Kazhuo
kfj Kemiehua  
ykl Khlula Alapha, Black Phula, Black Zokhuo, Hei Phula, Mo, Namupha, Pao, Phulapha, Shaoji Phula, Sifter Basket Phula, Tula, Zokhuo Na
mji Kim Mun Chasan Yao, Gem Mun, Hainan Miao, Jim Mun, Jinmen, Kem Mun, Kem di mun, Kimmun, Lan Tin, Lanten, Lowland Yao, Man Lantien, Men, Mun, Shanzi Yao, Man Lan-Tien, Coc Mun, Dao Ao Dai, Dao Lam Dinh, Dao Quan Trang, Dao Thanh Y, Great Tunic Yao, Lan Ten, Lantin, Red Trouser Yao, San Chi ("Man Lan-Tien")
kkn Kon Keu Kong Ge, Kongge
ykn Kua-nsi Baiyi ren, Kua’ensi, Kua’eshi
yku Kuamasi  
xnh Kuanhua Damai
kgy Kyerung Kyerong, Kyirong, Kyirong kai, Gyirong, Kyerung, Kyirong-nga, Kyirung
lhu Lahu Kaixien, Kucong, Kutsong, Lahuna, Laku, Lohei, Moso, Muhso, Mussar, Musso, Mussuh, Namen, Museu, Launa, Muhsur, Musser, Mooso
lhi Lahu Shi Kur, Kwi, Lahu Xi, Shi, Yellow Lahu, Kui
lbc Lakkia Chashan Yao, Lajia, Laka, Lakia, Lakja, Lakkja, Tai Laka, Tea Mountain Yao
ywt Lalo, Central Lalaw, Lalo, Lalopa, Lalu, Laluo, Misapa, Western Yi, Xishanba Lalo
yik Lalo, Dongshanba Jiantou, Lalu, Lalupa, Lalupu, Maganfang
yit Lalu, Eastern Lalu
ywl Lalu, Western Lalu
llh Lamu  
yne Lang'e La’u
lwm Laomian Bisu, Guba, Lawa, Lawmeh, Lua, Mbi, Mibisu, Misu, Pin
jiq Lavrung Guanyingqiao, Khroskyabs, Western Jiarong, Zhongzhai
lwu Lawu  
ylm Limi Liumi
onb Lingao Bê, Limkow, Linkow, Ong-Be, Ongbe, Vo Limkou
lpo Lipo Central Lisu, Dayao, Eastern Lisu, Lolongo, Lolopo
lis Lisu Chedi, Cheli, Chung, Khae, Leisu, Leshuoopa, Lesuo, Li, Li-Hsaw, Li-Shaw, Lip’a, Lisaw, Lishu, Liso, Lissu, Loisu, Lu-Tzu, Lusu, Yao Yen, Yaw Yin, Yaw-Yen, Yeh-Jen, Central Lisu, Southern Lisu, Yeh-Jeh
ycl Lolopo Bai Yi, Central Yi, Gaoshanzu, Hei Yi, Lolopho, Lulupu, Luolu
ysp Lolopo, Southern  
lov Lopi  
khb Dai, Dai Le, Lu, Lue, Ly, Pai’i’, Pai-I, Shui-Pai-I, Sipsongpanna Dai, Tai Lu, Xishuangbanna Dai, Shu-Ai-I, Pai-Yi, Tai Lue, Thai Lu, Duon, Nhuon
mkg Mak (China) Ching, Mo, Mo-Hua, Mochiahua, Mohua, Mojiahua
mml Man Met Manmi, Manmit
mnc Manchu Man
mmd Maonan Ai Nan
hmc Miao, Central Huishui Central Huishui Hmong
hmm Miao, Central Mashan Central Mashan Hmong
cqd Miao, Chuanqiandian Cluster Chuanchientien Miao, Chuanqiandian Miao, Core Farwestern Hmongic, Hua Miao, Sichuan-Guizhou-Yunnan Miao, Western Miao
hme Miao, Eastern Huishui Eastern Huishui Hmong
hmq Miao, Eastern Qiandong Black Miao, Central Miao, Chientung Miao, Eastern East-Guizhou Miao, Eastern Hmu, Hei Miao, Hmu
muq Miao, Eastern Xiangxi Eastern Ghao-Xong, Eastern Miao, Eastern West-Hunan Miao, Ghao-Xong, Hsianghsi Miao, Meo Do, Northern Miao, Red Meo, Red Miao
hrm Miao, Horned A-Hmo, Bai Miao, Changjiao Miao, Forest Miao, Hmo, Hmong Khua Shua Ndrang, Hmong Ndong, Hmong Ndou, Hmong Sou, Jiao Miao, Jiaojiao Miao, Kha-Nzi, Longhorn Miao, Qing Miao, White Miao
hmd Miao, Large Flowery A-Hmao, Big Flowery Miao, Da Hua Bei Miao, Da Hua Miao, Diandongbei Miao, Flowery Miao, Great Flowery Tribe, Hua Miao, Hwa Miao, Northeastern Dian Miao, Northeastern Yunnan Miao, Ta Hwa Miao
hml Miao, Luopohe Lobohe Miao, Luobo River Miao, Luobohe Hmong, Luopohe Hmong, Xi, Xijia Miao, Ximahe Miao
huj Miao, Northern Guiyang Northern Guiyang Hmong
hmi Miao, Northern Huishui Northern Huishui Hmong
hmp Miao, Northern Mashan Northern Mashan Hmong
hea Miao, Northern Qiandong Black Miao, Central Miao, Chientung Miao, East Guizhou Miao, Gha Ne, Gha Ne Dlai, Heh Miao, Hei Miao, Hmu, Northern East Guizhou Miao, Northern Hmu
sfm Miao, Small Flowery Atse, Gha-Mu, Ghab-Mvb Ghab-Svd, Ghuab-Hmongb Ghuab-Soud, Hsiao Hwa Miao, Xiao Hua Miao
hmy Miao, Southern Guiyang Southern Guiyang Hmong
hma Miao, Southern Mashan Southern Mashan Hmong
hms Miao, Southern Qiandong Black Miao, Central Miao, Chientung Miao, Hei Miao, Hmu, Southern East-Guizhou Miao, Southern Hmu
hmh Miao, Southwestern Huishui Miao, Southwestern Huishui Hmong
hmw Miao, Western Mashan Western Mashan Hmong
mmr Miao, Western Xiangxi Eastern Miao, Ghao-Xong, Hsianghsi Miao, Huayuan Miao, Meo Do, Northern Miao, Red Meo, Red Miao, West Hunan Miao, Western Ghao-Xong, Western West-Hunan Miao
bje Mien, Biao-Jiao Ao Biao, Biao Chao, Byau Min, Dongshan Biao Min
ium Mien, Iu Ban Yao, Highland Yao, Man, Mian, Mien, Mjen, Myen, Pan Yao, Yao, Yiu Mien, Youmian, Dao Do, Dao Thanh Phan, Dìu, Kim Mien, Red Dao, Yao Kimmien, Yao Ogang, Yu Mien ("Dong", "Mán", "Trai", "Xá")
ymh Mili  
yiq Miqie Micha, Mielang, Minqi
ymi Moji Flathead Phulai, Muji, Phula, Phulawa, Pingtou Phula
mvf Mongolian, Peripheral Inner Mongolian, Menggu, Monggol, Mongol, Southern-Eastern Mongolian
ymd Muda  
ymx Muji, Northern Bokha, Hlaka Mujima, Phula
ymq Muji, Qila Doka, Mujitsu, Phutsu
ymc Muji, Southern Aga, Khlaka, Lahi, Muzi, Phula, Tjeki, Tshebu, Tshibu
mlm Mulam Abo, Kyam, Molao, Mulao, Mulao Miao, Muliao, Mulou
giu Mulao Ayo
mvm Muya Boba, Manyak, Menya, Minyag, Minyak, Miyao, Munya
ymz Muzi Mogeha, Muji
nmy Namuyi Naimuci, Naimuzi, Namuzi
nru Narua Eastern Naxi, Meng yu, Moso, Mosso, Mosuo, Musuo yu, Na, Naru, Nazu
ywu Nasu, Wumeng Nesu, Wumeng Yi, Wusa Yi, Yuan-Mo Yi
yig Nasu, Wusa Eastern Yi
nxq Naxi Lomi, Mu, Nahsi, Nakhi, Naqxi, Nasi ("Mo-Su", "Moso", "Mosso")
yso Nisi (China) Lolo, Southeastern Lolo Yi
nos Nisu, Eastern Nisu, Nisupho, Shiping-Jianshui Nisu, Shiping-Jianshui Yi
yiv Nisu, Northern E-Xin Yi, Nasupho, Nisupho
nsf Nisu, Northwestern Nisu
nsd Nisu, Southern Nisupho, Yuan-Mo Yi
nsv Nisu, Southwestern  
iii Nuosu Black Yi, Liangshan Yi, Northern Yi, Nosu Yi, Sichuan Yi
nuf Nusu Nang Tsu, No Tso, No Tsu ("Naw", "No", "No Pha", "No Shi", "Nu")
orh Oroqen Elunchun, Olunchun, Orochen, Orochon, Oronchon, Ulunchun
pdi Pa Di Padi
pha Pa-Hng Baheng, Bahengmai, Man Pa Seng, Meo Lai, Pa Hng, Pa Ngng, Pa Then, Paheng, Tóng, Pà Hung, Pà Then
bxd Pela Bela, Bola, Bula, Pala, Polo
ypa Phala Black Phula, Bola, Hei Phula, Khapho, Phula, Phulepho
ypg Phola Bola, Flowery Phula, Hua Phula, Phula, Phulepho, Tsha Phula
ypo Phola, Alo Bola, Pula
yip Pholo Black Phula, Flowery Phula, Phu, Phula
ypn Phowa, Ani Anipho, Flowery Phu, Hua Phu, Laotshipu, Pho, Phula
yhl Phowa, Hlepho Abo, Boren, Bozi, Conehead Phula, Cowtail Phula, Daizhanpho, Digaopho, Flowery Phula, Hua Phula, Jiantou Phula, Minjia, Niuweiba Phula, Paola, Pho, Phula, Sandaohong Phula, Shaoji Phula, Sifter Basket Phula, Thrice Striped Red Phula, Xiuba
ypb Phowa, Labo Asaheipho, Asahopho, Ekhepho, Labopho, Pho, Phula, White Phu, Zemapho
ypm Phuma Black Muji, Hei Muji, Muji, Paotlo, Phula, Phuli, Shaoji Phula, Sifter Basket Phula
ypp Phupa Hlagho, La’ou, Laghï, Lala, Lamu, Lapa, Larhwo, Muzi, Phula, Phupha, Tshebu
yph Phupha Phula, Phupho, Tsapho
ypz Phuza Hei Phu, Phu’a, Phujitsu, Phula
pmi Pumi, Northern Ch’rame, P’rome, P’umi, P’ömi, Pimi, Primmi, Pruumi
pmj Pumi, Southern P’rome, P’umi, P’ömi, Pimi, Primmi, Pruumi
gqu Qau Aqao, Gao
cng Qiang, Northern Ch’iang
qxs Qiang, Southern Ch’iang, Rrmea
qvy Queyu Choyo, Zhaba
slr Salar Sala
ysd Samatao Samadu, Samaduo, Samou
smh Samei Sani
sgk Sangkong Buxia
ysn Sani Gni Ni
ysy Sanie Bai Lolo, Bai Yi, Sa’nguie, Sanyie, Shanie, Shaniepu, White Yi
srh Sarikoli Saliku’er, Salikur, Sarikuli, Sariqul, Sarykoly, Tadzik, Tajik, Tajiki
shx She Ho Nte, Huo Nte
sxg Shixing Xumi
ysg Sonaga Suoneiga
jih sTodsde Shangzhai, Western Jiarong
swi Sui Ai Sui, Shui, Sui Li, Suipo
tct T'en Rao, Rau, Then, Yang Hwang, Yanghuang
tiz Tai Hongjin  
tdd Tai Nüa Chinese Shan, Chinese Tai, Dai Kong, Dai Na, Dai Nuea, Daide, Dehong, Dehong Dai, Shan, Tai Dehong, Tai Le, Tai Mao, Tai Neua, Tai Nue, Tai Nü, Tai nö, Tai taü, Tai-Kong, Tai-Le, Yunannese Shan, Yunnan Shant’ou, Tai Nuea, Tai Kong
cuu Tai Ya Cung, Daiya, Huayao Dai, Multi-colored Waistband Tai, Tai Cung, Tai-Chung, Tai-Cung, Ya, Yuanxin Hongjin Dai, Huayaodai
yta Talu Tagu, Taliu, Tazhi
ytl Tanglang Tholo
ytp Thopho Black Hat Folk, Black Phula, Hei Mao Ren, Phula
bod Tibetan Bhotia, Dbus, Dbusgtsang, Phoke, Tibetan, U, Wei, Weizang, Zang, Bod, Central Tibetan, Pohbetian, Poke, Skad, Tebilian, Tibate, Bod Skad, Zang Wen
adx Tibetan, Amdo Amdo, Anduo, Ngambo, Panang
khg Tibetan, Khams Kam, Kami, Kang, Khamba, Khampa, Khams, Khams Bhotia, Khams-Yal
huq Tsat Hainan Cham, Hui, Huihui, Poi Tsat, Sanya Hui, Utsat, Utset
tsk Tseku Tsuku, Tzuku
mjg Tu Mongor, Mongour, Monguor, Qighaan Mongghul
tji Tujia, Northern Tuchia, Tudja, pi tsi kha
tjs Tujia, Southern Mong Tsi, Tuchia
uuu U A’erwa, Awa Blang, P’uman, Puman, Wa, Wu, Wu Blang
uig Uyghur Uighuir, Uighur, Uiguir, Uigur, Uygur, Weiwu’er, Wiga, Novouygur
wbm Wa Ban, K’awa, Kawa, La, Pan, Pinyin, Pun, Va, Vo, Wa Pwi, Wakut, Meung Hom, Peung Sux, Vhax
wxa Waxianghua Wogang, Xianghua
wuh Wutunhua Ngandehua, Sanggaixiong, Wutong, Wutun
sjo Xibe Sibe, Sibin, Sibo, Xibo
yrn Yerong Ban Yao, Da Ia, Daban Yao, Eastern Buyang, Guangxi Buyang, Ia Hrong, Iron Yao, Khyung Buyang, Liu Yao, Napo Buyang, Six Yao, Tie Yao, Tu Yao Indigenous Yao, Yalang, Yang Khyung, Yerong Buyang
yix Yi, Axi Ahi, Axibo, Axipo
ylo Yi, Naluo Aluo Naluo, Gan Yi, Laluo, Naruo, Shui Yi, Shuitian
ywq Yi, Wuding-Luquan Black Yi, Dian Dongbei Yi, Hei Yi, Nasu, Nasupho, Wu-Lu Yi
yuy Yugur, East Eastern Yogor, Enge’er, Enger, Shera Yogur, Shira Yugur, Yogor, Yugar, Yugu, Yögur
ybe Yugur, West Sari Yogur, Sarig, Sary-Uighur, Sarygh Uygur, Ya Lu, Yellow Uighur, Yugu, Yuku
atb Zaiwa Aci, Aji, Atshi, Atsi, Atsi-Maru, Atzi, Azi, Szi, Tsaiva, Tsaiwa, Xiaoshanhua, Zi
zkr Zakhring Charumba, Zaiwa, Zha, Eastern Mishmi, Meyor
zal Zauzou Jaojo, Raorou, Rourou
zhb Zhaba Bazi, Bozi, Draba, Zaba, Zha, nDrapa
zha Zhuang  
zch Zhuang, Central Hongshuihe  
zhd Zhuang, Dai Bu Dai, Kau Ndae, Khaau Daai, Thu Lao, Tu, Tuliao, Tuzu, Wen-Ma Southern Zhuang, Zhuangyu Nanbu Fangyan Wen-Ma Tuyu, Zhuangyu Nanbu fangyan Dejing tuyu
zeh Zhuang, Eastern Hongshuihe  
zgb Zhuang, Guibei  
zgn Zhuang, Guibian Buyei, Buyoi, Kang Yei, Northern Zhuang, Vahcuengh
zln Zhuang, Lianshan  
zlj Zhuang, Liujiang  
zlq Zhuang, Liuqian  
zgm Zhuang, Minz Black Zhuang, Bu Xiong, Heiyi Zhuang, Kon Min, Sung, Zong Zhuang
zhn Zhuang, Nong Daez, Kau Nong, Khaau Nong, Noangx, Nong hua, Phu Nong, Phu Tei, Tei Nong, Yan-Guang Southern Zhuang, Zhuangyu Nanbu fanyan Yan-Guang tuyu
zqe Zhuang, Qiubei Bau i, Bui, Buyi, Northern Zhuang, Qiubei Sha
zyg Zhuang, Yang Can Yang, Dejing Zhuang, Dianbao, Gen Yang, Jingxi Zhuang, Lang, Nong, Nung Giang, Yangzhou, Zhuangyu Nanbu fangyan Dejing tuyu, Caj coux, Fouh, Tianpao, Tuhua, Yangx, Yangyu
zyb Zhuang, Yongbei  
zyn Zhuang, Yongnan Bou Rau, Boux Toj, Long An, Long’an, Nongz Anx, Nung An, Southern Zhuang, Yongnan Vernacular of the Southern Dialect of the Zhuang Language, Zhuangyu nanbu fangyan Yongnan tuyu
zyj Zhuang, Youjiang  
zzj Zhuang, Zuojiang Canto, Ken Tho, Longyin, Longzhou, Nongz Anx, Pho Thai, Potai, Pu Tho, Puto, Southern Zhuang, Zhuangyu nanbu fangyan Zuojiang tuyu, Nung Chao
yzk Zokhuo Cowtail Phula, Nimitso, Niuweiba Phula, Phula, Ruoke, Tshokha, Zekhe, Zuoke

51
Other languages used in this country: (51)
ISO Code Name Alternate Names
adi Adi Abor, Adi, Adi-Bokar, Bengni-Boga’er, Boga’er, Bokar, Lho-Pa, Lhoba, Abhor, Boga’er Luoba, Luoba
ahk Akha Ahka, Aini, Ak’a, Aka, Ikor, Yani, Khao Ikor ("Ekaw", "Ikaw", "Kaw", "Kha Ko", "Khako", "Khao Kha Ko", "Ko", "Hka Ko")
nun Anong Anoong, Anu, Anung, Fuch’ye, Khanung, Khupang, Kwingsang, Kwinp’ang, Lu, Lutze, Lutzu, Nu, Nung, Fuchve, Khingpang, Naw, Nawpha
bgk Bit Boxing, Buxing, Buxing Khmu, Kha Bet, Khabit, Pasing, Phsin, Phsing, Pu Sing, Buxinhua, Khbit
mhu Digaro-Mishmi Darang, Darang Dengyu, Digaro, Digaro-Mishmi, Darang Deng, Digaru, Mishmi, Taaon, Taraon, Taying
giq Gelao, Green Hakei, Cape Draping Gelao, Hakhi, Hoki Gelao, Klau, Qau
gir Gelao, Red Vandu Gelao, Voa Dê
hnj Hmong Njua Blue Hmong, Blue Meo, Ching Miao, Green Hmong, Green Meo, Hmong Leng, Hmong Nzhua, Hmoob Leeg, Lu Miao, Meo Dam, Meo Lai, Mong Leng, Mong Ntsua, Qing Miao, Tak Miao, Mong Njua, Lu Man Zi, Miao Tsi ("Blue Meo", "Green Meo", "Meo Dam", "Meo Lai")
clk Idu-Mishmi Idu Lhoba, Idu Mishmi, Lho-Pa, Lhoba, Yidu, Ida, Idu, Midhi, Midu, Nedu, Yidu Luoba ("Chulikata", "Chulikotta", "Sulikota")
kac Jingpho Chingp’o, Chingpaw, Dashanhua, Jinghpaw, Jingpo, Kachin, Marip, Aphu, Jinghpo, Jingphaw, Phu
xal Kalmyk Oirat, Weilate, Western Mongol, Xinjiang Mongolian, Kalmyk-Oirat, European Oirat, Kalmack, Kalmuck, Kalmuk, Kalmytskii Jazyk, Khalli, Qalmaq, Volga Oirat, Western Mongolian
kyp Kang Tai Khang
kaz Kazakh Hazake, Kazak, Kazax, Gazaqi, Kazakhi, Kaisak, Kosach, Qazaq, Qazaqi, Qazaq tili, Qazaqşa
kjh Khakas Abakan Tatar, Fuyu Ka’erkezi, Fuyü Gïrgïs, Hakasi, Khakhas, Khakhass, Manchurian Kirghiz, Yenisei Tatar, Hakass, Xakas, Yenisei, Yennisej Tatar
kjg Khmu Chaman, Damai, Damailao, Damaile, Kamhmu, Kammu, Kamu, Kemu, Khamu, Khamuk, Khmu’, Khomu, Lao Terng, Mou, Pouteng, Theng, Kmhmu, Lao Kang, Pu Thenh, Tenh, Kha Khmu, Luu, Tmooy, Cam Mu, Kha Cau, Kho Mu, Mun Xen, Xa Cau
khf Khuen Khouen, Khween, Kween
kor Korean Chaoxian, Chaoxianyu, Chaoyu, Hangouyu, Hanguohua, Hanyu, Zanichi Korean, Guk-eo, Goryeomal, Koryomal
lkc Kucong Cosung, Lahlu
kir Kyrgyz Kirghiz, Kirghizi, Kirgiz, Kyrgyz tili, Kyrgyzcha, Kara, Ke’erkez, Kara-Kirgiz
lbt Lachi I To, Ku Te, La Chi, Laji, Lati, Lipuljo, Tai Lati, Y Mia, Y Poong, Y To, Cu-Tê, Cù Te, Lachí, Lipulio, Mia, Y, Y Pí, Y Póng
lbj Ladakhi Ladak, Ladaphi, Ladhakhi, Ladwags, Ladakh Skat
lsi Lashi Acye, Chashanhua, Lachik, Lachikwaw, Laji, Laqi, Lasi, Leqi, Leshi, Letsi, Ac’ye, Chashan, La Chit, Lachi, Lacik, Lashi, Lashi-Maru, Lechi
lhm Lhomi Lhoket, Lhomi dzyükki keccyok, Lhomiki keccyok, Shing Saapa, Syingsaaba ("Bho Te bhasha", "Kar Bhote", "Kath Bhote")
zng Mang Ba’e, Chaman, Manbu, Mang U, Nieng Ó, Xamang, Xá Lá Vàng, Xá Mang, Xá Ó, Lá Vàng, Xá
mhx Maru Diso, Lang’e, Langsu, Langwa, Laungaw, Laungwaw, Lawng, Liangsu, Lovo, Malu, Maru, Matu, Nyky, Zi, Lang, Lawgore, Lhaovo, Mulu ("Maru")
mxj Miju-Mishmi Kaman, Keman, Miji, Miju, Mishmi, Eastern Mishmi, Geman Dend, Geman Deng, Kman
twm Monpa, Tawang Buruomiba, Cona Monba, Cuona Menba, Cuona Monpa, Dakpa, Dwags, Menba, Menpa, Moinba, Momba, Mompa, Monba, Monpa, Pramipa, Takpa, Tawan Monba, Brahmi, Monkit, Northern Monpa
ukk Muak Sa-aak Doi
gld Nanai Gold, Goldi, Hezhe, Hezhen, Juchen, Nanay, Sushen, Heche, Nanaj
pce Palaung, Ruching Bulai, Bulei, Da’ang, Dlang, Ngwe Palaung, Palay, Pale, Pale Palaung, Pulei, Silver Palaung, Southern Ta’ang, Di-Ang, Southern Palaung, Ta-Ang
rbb Palaung, Rumai Humai, Rumai, Ta’ang, Ngwe Palaung, Rumai Humai, Shan Rumai, Silver Palaung, Ta’ang Rumai, Tai Rumai
pll Palaung, Shwe Golden Palaung, Liang Palaung, Shwe, Liang, Red Da’ang, Shwe Palaung, Ta’ang Samlung, Ta-Ang Palaung
prk Parauk Baraog, Baroke, Buliu, Bulu, Burao, Phalok, Praok, Wa, Standard Wa
phh Phukha Fu Khla, Phu Khla, Phù Lá, Phù Lá Hán, Phu Kha, Phu La
laq Qabiao Bendi Lolo, Ka Bao, Ka Beo, Ka Biao, Kabeo, Laqua, Man La Qua, Phubyau, Pu Beo, Pu Péo, Pubiao, Pupeo, Qa Biao, Qa Qiau, Qabiau, Qaqiau, Lolo, Pen Ti
ril Riang (Myanmar) Riang, Black Karen, Black Riang, Black Yang, Drum, Yang, Yang Lang, Yang Wan Kun, Yanglam, Yin, Yin Net, Yinnet
rus Russian Eluosi, Olossu, Russ, Russit, Rusijos, Krievu, Okhu-in, Rosyjski, Rusija, Rosiysʹkyy, Rossiya
stu Samtao Samtau, Samtuan
shn Shan Dehong, Burmese Shan, Great Thai, Sam, Sha, Shan Bama, Shan Gyi, Tai Long, Tai Luang, Tai Shan, Tai Yai, Tai-Lon, Thai Yai, Tai Yay, Thai Yay ("Ngeo", "Ngiao", "Ngiaw", "Ngio", "Ngiow")
xsr Sherpa Serwa, Sharpa, Sharpa Bhotia, Sherwi tamnye, Xiaerba, Xarba ("Sharpa Bhotia")
blt Tai Dam Black Tai, Hei Dai, Jinping Dai, Tailam, Tailon, Tai Noir, Thai Den, Tai Do, Thái Den, Táy-Dam
twh Tai Dón Bai Dai, Tai Jinping, White Tai, Tai Blanc, Tai Kao, Tai Lai, Thái Tráng, Táy Khao
tat Tatar Tartar, Tata’er, Kazan Tatar
thf Thangmi Dolakha, Thami, Thangmi Kham, Thangmi Wakhe, Thani
lbf Tinani Bhotia of Lahul, Gondla, Lahauli, Lahouli, Lahuli Tinan, Rangloi, Gondhla, Lahuli, Teenan, Tinan Lahuli
tsj Tshangla Menba, Monpa, Sangla, Sarchapkkha, Shachobiikha, Shachopkha, Sharchagpakha, Sharchhokpa, Tsangla, Tshalingpa, Canglo Monba, Cangluo Menba, Cangluo Monba, Central Monpa, Monba, Motuo Menba, Tsangla Monba, Tsanglo, Dirang, Memba, Motuo, Sharchopkha
tyv Tuvinian Diba, Kök Mungak, Tuvin, Tuwa, Soyod, Soyon, Soyot, Tannu-Tuva, Tuba, Tuva-Uriankhai, Tuvan, Tuvia, Tuvinian, Tuwa-Uriankhai, Uriankhai, Uryankhai-Monchak, Tofa, Tokha, Uriankhai-Monchak, Uryankhai
uzn Uzbek, Northern O’zbek, Ouzbek, Usbaki, Usbeki
vie Vietnamese Annamese, Ching, Gin, Jing, Kinh, , Yuenan-yu, Viet
wbl Wakhi Khik, Khikwar, Vakhan, Wakhani, Wakhigi, Guhjali
ola Walungge Halung, Halungge, Olangchung Gola, Waling, Walongchung Gola, Walung, Walungchung Gola, Walunggi Keccya

Copyright © 2017 SIL International and released under the  Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license (CC-BY-SA) unless noted otherwise. Language data includes information from the  Ethnologue. Script information partially from the  ISO 15924 Registration Authority. Some character data from  The Unicode Standard Character Database and locale data from the  Common Locale Data Repository. Used by permission.