Traditional Chinese Calendar

Months

1: 1 (1, 1)

2: 2 (2, 2)

3: 3 (3, 3)

4: 4 (4, 4)

5: 5 (5, 5)

6: 6 (6, 6)

7: 7 (7, 7)

8: 8 (8, 8)

9: 9 (9, 9)

10: 10 (10, 10)

11: 11 (11, 11)

12: 12 (12, 12)

Coptic Calendar

Months

Tut: Tout (Tout, 1)

Babah: Baba (Baba, 2)

Hatur: Hator (Hator, 3)

Kiyahk: Kiahk (Kiahk, 4)

Tubah: Toba (Toba, 5)

Amshir: Amshir (Amshir, 6)

Baramhat: Baramhat (Baramhat, 7)

Baramundah: Baramouda (Baramouda, 8)

Bashans: Bashans (Bashans, 9)

Ba'unah: Paona (Paona, 10)

Abib: Epep (Epep, 11)

Misra: Mesra (Mesra, 12)

Nasi: Nasie (Nasie, 13)

Ethiopic Calendar

Months

Mäskäräm: Meskerem (Meskerem, 1)

Ṭəqəmt: Tekemt (Tekemt, 2)

Ḫədar: Hedar (Hedar, 3)

Taḫśaś: Tahsas (Tahsas, 4)

Ṭərr: Ter (Ter, 5)

Yäkatit: Yekatit (Yekatit, 6)

Mägabit: Megabit (Megabit, 7)

Miyazya: Miazia (Miazia, 8)

Gənbot: Genbot (Genbot, 9)

Säne: Sene (Sene, 10)

Ḥamle: Hamle (Hamle, 11)

Nähase: Nehasse (Nehasse, 12)

Ṗagumen: Pagumen (Pagumen, 13)

Gregorian Calendar

Months

January: Tháng 1 (Thg 1, 1)

February: Tháng 2 (Thg 2, 2)

March: Tháng 3 (Thg 3, 3)

April: Tháng 4 (Thg 4, 4)

May: Tháng 5 (Thg 5, 5)

June: Tháng 6 (Thg 6, 6)

July: Tháng 7 (Thg 7, 7)

August: Tháng 8 (Thg 8, 8)

September: Tháng 9 (Thg 9, 9)

October: Tháng 10 (Thg 10, 10)

November: Tháng 11 (Thg 11, 11)

December: Tháng 12 (Thg 12, 12)

Days

Sunday: Chủ Nhật (CN, CN)

Monday: Thứ Hai (Th 2, T2)

Tuesday: Thứ Ba (Th 3, T3)

Wednesday: Thứ Tư (Th 4, T4)

Thursday: Thứ Năm (Th 5, T5)

Friday: Thứ Sáu (Th 6, T6)

Saturday: Thứ Bảy (Th 7, T7)

Hebrew Calendar

Months

Tishri: Tishri (Tishri)

Marcheshvan: Heshvan (Heshvan)

Kislew: Kislev (Kislev)

Tebeth: Tevet (Tevet)

Shevat: Shevat (Shevat)

Adar I: Adar I (Adar I)

Adar II: Adar II (Adar II)

Nisan: Nisan (Nisan)

Iyyar: Iyar (Iyar)

Siwan: Sivan (Sivan)

Tammuz: Tamuz (Tamuz)

Av: Av (Av)

Elul: Elul (Elul)

Indian Calendar

Months

1: Chaitra (Chaitra, 1)

2: Vaisakha (Vaisakha, 2)

3: Jyaistha (Jyaistha, 3)

4: Asadha (Asadha, 4)

5: Sravana (Sravana, 5)

6: Bhadra (Bhadra, 6)

7: Asvina (Asvina, 7)

8: Kartika (Kartika, 8)

9: Agrahayana (Agrahayana, 9)

10: Pausa (Pausa, 10)

11: Magha (Magha, 11)

12: Phalguna (Phalguna, 12)

Persian Calendar

Months

Farvardīn: Farvardin (Farvardin, 1)

Ordībehešt: Ordibehesht (Ordibehesht, 2)

Xordād: Khordad (Khordad, 3)

Tīr: Tir (Tir, 4)

Mordād: Mordad (Mordad, 5)

Šahrīvar: Shahrivar (Shahrivar, 6)

Mehr: Mehr (Mehr, 7)

Ābān: Aban (Aban, 8)

Āzar: Azar (Azar, 9)

Dey: Dey (Dey, 10)

Bahman: Bahman (Bahman, 11)

Esfand: Esfand (Esfand, 12)

For further information on calendar data, see  Unicode Technical Report #35.