Gregorian Calendar

Months

January: pa mwedzi gwa hutala (Hut, H)

February: pa mwedzi gwa wuvili (Vil, V)

March: pa mwedzi gwa wudatu (Dat, D)

April: pa mwedzi gwa wutai (Tai, T)

May: pa mwedzi gwa wuhanu (Han, H)

June: pa mwedzi gwa sita (Sit, S)

July: pa mwedzi gwa saba (Sab, S)

August: pa mwedzi gwa nane (Nan, N)

September: pa mwedzi gwa tisa (Tis, T)

October: pa mwedzi gwa kumi (Kum, K)

November: pa mwedzi gwa kumi na moja (Kmj, K)

December: pa mwedzi gwa kumi na mbili (Kmb, K)

Days

Sunday: pa mulungu (Mul, M)

Monday: pa shahuviluha (Vil, J)

Tuesday: pa hivili (Hiv, H)

Wednesday: pa hidatu (Hid, H)

Thursday: pa hitayi (Hit, H)

Friday: pa hihanu (Hih, W)

Saturday: pa shahulembela (Lem, J)

For further information on calendar data, see  Unicode Technical Report #35.