Gregorian Calendar

Months

January: ngɔn osú (ngo, o)

February: ngɔn bɛ̌ (ngb, b)

March: ngɔn lála (ngl, l)

April: ngɔn nyina (ngn, n)

May: ngɔn tána (ngt, t)

June: ngɔn saməna (ngs, s)

July: ngɔn zamgbála (ngz, z)

August: ngɔn mwom (ngm, m)

September: ngɔn ebulú (nge, e)

October: ngɔn awóm (nga, a)

November: ngɔn awóm ai dziá (ngad, d)

December: ngɔn awóm ai bɛ̌ (ngab, b)

Days

Sunday: sɔ́ndɔ (sɔ́n, s)

Monday: mɔ́ndi (mɔ́n, m)

Tuesday: sɔ́ndɔ məlú mə́bɛ̌ (smb, s)

Wednesday: sɔ́ndɔ məlú mə́lɛ́ (sml, s)

Thursday: sɔ́ndɔ məlú mə́nyi (smn, s)

Friday: fúladé (fúl, f)

Saturday: séradé (sér, s)

For further information on calendar data, see  Unicode Technical Report #35.