Gregorian Calendar

Months

January: Oṣù Ṣẹ́rẹ́ (Ṣẹ́rẹ́, 1)

February: Oṣù Èrèlè (Èrèlè, 2)

March: Oṣù Ẹrẹ̀nà (Ẹrẹ̀nà, 3)

April: Oṣù Ìgbé (Ìgbé, 4)

May: Oṣù Ẹ̀bibi (Ẹ̀bibi, 5)

June: Oṣù Òkúdu (Òkúdu, 6)

July: Oṣù Agẹmọ (Agẹmọ, 7)

August: Oṣù Ògún (Ògún, 8)

September: Oṣù Owewe (Owewe, 9)

October: Oṣù Ọ̀wàrà (Ọ̀wàrà, 10)

November: Oṣù Bélú (Bélú, 11)

December: Oṣù Ọ̀pẹ̀ (Ọ̀pẹ̀, 12)

Days

Sunday: Ọjọ́ Àìkú (Àìkú)

Monday: Ọjọ́ Ajé (Ajé)

Tuesday: Ọjọ́ Ìsẹ́gun (Ìsẹ́gun)

Wednesday: Ọjọ́rú (Ọjọ́rú)

Thursday: Ọjọ́bọ (Ọjọ́bọ)

Friday: Ọjọ́ Ẹtì (Ẹtì)

Saturday: Ọjọ́ Àbámẹ́ta (Àbámẹ́ta)

For further information on calendar data, see  Unicode Technical Report #35.