Gregorian Calendar

Months

January: ngwɛn matáhra (ng1)

February: ngwɛn ńmba (ng2)

March: ngwɛn ńlal (ng3)

April: ngwɛn ńna (ng4)

May: ngwɛn ńtan (ng5)

June: ngwɛn ńtuó (ng6)

July: ngwɛn hɛmbuɛrí (ng7)

August: ngwɛn lɔmbi (ng8)

September: ngwɛn rɛbvuâ (ng9)

October: ngwɛn wum (ng10)

November: ngwɛn wum navǔr (ng11)

December: krísimin (kris)

Days

Sunday: sɔ́ndɔ (sɔ́n, s)

Monday: mɔ́ndɔ (mɔ́n, m)

Tuesday: sɔ́ndɔ mafú mába (smb, s)

Wednesday: sɔ́ndɔ mafú málal (sml, s)

Thursday: sɔ́ndɔ mafú mána (smn, s)

Friday: mabágá má sukul (mbs, m)

Saturday: sásadi (sas, s)

For further information on calendar data, see  Unicode Technical Report #35.