This table displays the transliteration systems used by  the American Library Association - Library of Congress (ALA-LC), Alone-Stokes, Brights and Daniel, Campbell, Chaîne, Cohen, Dawkins, US Department of State and the ethiop TeX package. It also shows the transcription system used by The System for Ethiopic Representation in ASCII (SERA).

The table is ostensibly for the Amharic language, however it seems clear that at least a few of the resources were extended to handle Ethiopic characters in use by other Ethiopian languages. For example, Chaîne mentions characters in the Tigrai language, and ethiop and SERA have extensive additions beyond Amharic.

GlyphUSV ALA-LCAlone-StokesB&DCampbellChaîneCohenDawkinsDept of StateethiopSERA
1200 ha ha ha ha ha he
1201 hu hu hu hu hu hu hu hu hu
1202 hi hi hi hi hi hi hi hi
1203 ha ha ha ha ha ha
1204 he he he he he hE
1205 he/h h/hi hə/hø he h/hə he h
1206 ho ho ho ho hʷo ho ho ho ho
1208 la la la la le
1209 lu lu lu lu lu lu lu lu lu
120A li li li li li li li li
120B la la la la la la
120C le le lʸe le le lE
120D le/l l/li lə/lø le l/lə le l
120E lo lo lo lo lʷo lo lo lo lo
120F lwa         lwa lwä   lwā lWa
1210 ḥa hä/ḥä ḥa ḥă ha ha ḥa He
1211 ḥu hu hu/ḥu ḥū ḥu hu hu hu ḥu Hu
1212 ḥi hi/ḥi ḥī ḥi hi hi hi ḥi Hi
1213 ḥā ha/ḥa ḥā ḥa ha ha ha ḥā Ha
1214 ḥé he/ḥe ḥē ḥe he he he ḥē HE
1215 ḥe/ḥ h/hi hə/hø/ḥə/ḥø ḥe ḥĕ h/hə ḥe H
1216 ḥo ho ho/ḥo ḥō ḥo hʷo ho ho ḥo Ho
1217                 ḥwā HWa
1218 ma ma ma ma me
1219 mu mu mu mu mu mu mu mu mu
121A mi mi mi mi mi mi mi mi
121B ma ma ma ma ma ma
121C me me mʸe me me mE
121D me/m m/mi mə/mø me m/mə me m
121E mo mo mo mo mʷo mo mo mo mo
1380                 mwa mWe
1381                 mwi mWi
1 121F mwa         mwa mwä   mwā mWa
1382                 mwē mWE
1383                 mwe mW
1220 śa sa śä ša śă śa ‘se
1221 śu su śu šū śu su su su śu ‘su
1222 śi śi šī śi si si si śi ‘si
1223 śā śa šā śa sa sa sa śā ‘sa
1224 śé śe šē śe sʸe se se śē ‘sE
1225 śe/ś s/si śə/śø še śĕ s/sə śe ‘s
1226 śo so śo šō śo sʷo so so śo ‘so
1227                 śwā ‘sWa
1228 ra ra ra ra re
1229 ru ru ru ru ru ru ru ru ru
122A ri ri ri ri ri ri ri ri
122B ra ra ra ra ra ra
122C re re rʸe re re rE
122D re/r r/ri rə/rø re r/rə re r
122E ro ro ro ro rʷo ro ro ro ro
2 122F rwa         rwa rwä   rwā rWa
1230 sa sa sa sa se
1231 su su su su su su su su su
1232 si si si si si si si si
1233 sa sa sa sa sa sa
1234 se se sʸe se se sE
1235 se/s s/si sə/sø se s/sə se s
1236 so so so so sʷo so so so so
1237 swa         swa swä   swā sWa
1238 ša sha šä   chă šä shä šə ša xe
1239 šu shu šu   chu šu shu šu šu xu
123A ši shī ši   chi ši shi ši ši xi
123B šā shā ša   cha ša sha ša šā xa
123C šé shē še   che še she še šē xE
123D še/š sh/shi šə/šø   chĕ š/šə shï šɪ še x
123E šo sho šo   cho šʷo sho šo šo xo
123F šwa         šwa shwä   šwā xWa
1240 qa ka qa ḳä qa qe
1241 qu ku qu qu qu ḳu Ku qu qu
1242 qi qi qi qi ḳi Ki qi qi
1243 qa qa qa ḳa Ka qa
1244 qe qe qʸe ḳe Ke qE
1245 qe/q k/ki qə/qø qe q/qə ḳï qe q
1246 qo ko qo qo qʷo ḳo Ko qo qo
1247                    
1248 qwa kwa quä qua quă qwå ḳwe Kwə qwa qWe
124A qwi kwī qui quī qui qwi ḳwi Kwi qwi qWi
124B qwā kwā qua quā qua qwa ḳwä Kwa qwā qWa
124C qwé kwē que quē que qwe ḳwe Kwe qwē qWE
124D qwe kwi quə que quĕ qwə/qwŭ ḳwï Kwɪ qwe qW
2DC0                 q́a ‘qe
2DC1                 q́u ‘qu
2DC2                 q́i ‘qi
2DC3                 q́ā ‘qa
2DC4                 q́ē ‘qE
2DC5                 q́e ‘q
2DC6                 q́o ‘qo
1250               q̣a Qe
1251         qi       q̣u Qu
1252         qa       q̣i Qi
1253                 q̣ā Qa
1254               q̣ē QE
1255         qo       q̣e Q
1256                 q̣o Qo
1258                 q̣wa QWe
125A                 q̣wi QWi
125B                 q̣wā QWa
125C                 q̣wē QWE
125D                 q̣we QW
1260 ba ba ba ba be
1261 bu bu bu bu bu bu bu bu bu
1262 bi bi bi bi bi bi bi bi
1263 ba ba ba ba ba ba
1264 be be bʸe be be bE
1265 be/b b/bi bə/bø be b/bə be b
1266 bo bo bo bo bʷo bo bo bo bo
1384           bwa bwä   bwa bWe
1385                 bwi bWi
1267 bwa               bwā bWa
1386                 bwē bWe
1387                 bwe bW
1268 va             va ve
1269 vu             vu vu vu
126A vi             vi vi vi
126B             va va
126C             ve vE
126D ve/v             ve v
126E vo             vo vo vo
126F                 vwā vWa
1270 ta ta ta ta te
1271 tu tu tu tu tu tu tu tu tu
1272 ti ti ti ti ti ti ti ti
1273 ta ta ta ta ta ta
1274 te te tʸe te te tE
1275 te/t t/ti tə/tø te t/tə te t
1276 to to to to tʷo to to to to
1277 twa         twa twä   twā tWa
1278 ča cha čä   tchă čä chä ča ce
1279 ču chu ču   tchu ču chu cu ču cu
127A či chī či   tchi či chi ci či ci
127B čā chā ča   tcha ča cha ca čā ca
127C čé chē če   tche če che ce čē cE
127D če/č ch/chi čə/čø   tchĕ č/čə chï če c
127E čo cho čo   tcho čʷo cho co čo co
127F čwa         čwa chwä   čwā cWa
1280 ẖa hä/ḫä ḫa ḫă ha ha ẖa ‘he
1281 ẖu hu hu/ḫu ḫū ḫu hu hu hu ẖu ‘hu
1282 ẖi hi/ḫi ḫī ḫi hi hi hi ẖi ‘hi
1283 ẖā ha/ḫa ḫā ḫa ha ha ha ẖā ‘ha
1284 ẖé he/ḫe ḫē ḫe he he he ẖē ‘hE
1285 ẖe/ẖ h/hi hə/hø/ḫə/ḫø ḫe ḫĕ h/hə ẖe ‘h
1286 ẖo ho ho/ḫo ḫō ḫo hʷo ho ho ẖo ‘ho
1288 ẖwa hwa huä/ḫuä ḫua ḫuă hwå hwe hwə ẖwa hWe
128A ẖwi hwī hui/ḫui ḫuī ḫui hwi hwi hwi ẖwi hWi
128B ẖwā hwā hua/ḫua ḫuā ḫua hwa hwä hwa ẖwā hWa
128C ẖwé hwē hue/ḫue ḫuē ḫue hwe hwe hwe ẖwē hWE
128D ẖwe hwi huə/ḫuə ḫue ḫuĕ hwə/hwŭ hwï hwɪ ẖwe hW
1290 na na na na ne
1291 nu nu nu nu nu nu nu nu nu
1292 ni ni ni ni ni ni ni ni
1293 na nāʼ na na na na na
1294 ne ne nʸe ne ne nE
1295 ne/n n/ni nə/nø ne n/nə ne n
1296 no no no no nʷo no no no no
3 1297 nwa         nwa nwä   nwā nWa
1298 ña ña ñä   gnă ñä n̄ä ñə ña Ne
1299 ñu ñu ñu   gnu ñu n̄u ñu ñu Nu
129A ñi ñī ñi   gni ñi n̄i ñi ñi Ni
129B ñā ñā ña   gna ña n̄a ña ñā Na
129C ñé ñē ñe   gne ñe n̄e ñe ñē NE
129D ñe/ñ ñ/ñi ñə/ñø   gnĕ ñ/ñə n̄ï ñɪ ñe N
129E ño ño ño   gno ñʷo n̄o ño ño No
4 129F ñwa         ñwa n̄wä   ñwā NWa
12A0 ʼa ā ʾä ʼa ʾă a ä a ʼa e/a
12A1 ʼu u ʾu ʼū ʾu u u u ʼu u/U
12A2 ʼi ī ʾi ʼī ʾi i i i ʼi i
12A3 ʼā ā ʾa ā ʾa a a a ʼā A/a
12A4 ʼé ē ʾe ʼē ʾe ʸe e e ʼē E
12A5 ʼe i ʾə/ʾø ʼe ʾĕ ə ï ɪ ʼe I
12A6 ʼo o ʾo ʼō ʾo ʷo o o ʼo o/O
12A7 ă         ɑ-     ʼwa ea
12A8 ka ka ka ka ke
12A9 ku ku ku ku ku ku ku ku ku
12AA ki ki ki ki ki ki ki ki
12AB ka ka ka ka ka ka
12AC ke ke kʸe ke ke kE
12AD ke/k k/ki kə/kø ke k/kə ke k
12AE ko ko ko ko kʷo ko ko ko ko
12AF                    
12B0 kwa kwa kuä kua kuă kwå kwe kwə kwa kWe
12B2 kwi kwī kui kuī kui kwi kwi kwi kwi kWi
12B3 kwā kwā kua kuā kua kwa kwä kwa kwā kWa
12B4 kwé kwē kue kuē kue kwe kwe kwe kwē kWE
12B5 kwe kwi kuə kue kuĕ kwə/kwŭ kwï kwɪ kwe kW
2DC8                 ḱa ‘ke
2DC9                 ḱu ‘ku
2DCA                 ḱi ‘ki
2DCB                 ḱā ‘ka
2DCC                 ḱē ‘kE
2DCD                 ḱe ‘k
2DCE                 ḱo ‘ko
12B8 xa kha   khă ḵa Ke
12B9 xu khu hu   khu hu hu hu ḵu Ku
12BA xi khī hi   khi hi hi hi ḵi Ki
12BB khā ha   kha ha ha ha ḵā Ka
12BC khē he   khe hʸe he he ḵē KE
12BD xe/x kh/khi hə/hø   khĕ h/hə ḵe K
12BE xo kho ho   kho hʷo ho ho ḵo Ko
12C0                 ḵwa KWe
12C2                 ḵwi KWi
12C3             hwä   ḵwā KWa
12C4                 ḵwē KWE
12C5                 ḵwe KW
2DD0                 h́a Xe
2DD1                 h́u Xu
2DD2                 h́i Xi
2DD3                 h́ā Xa
2DD4                 h́ē XE
2DD5                 h́e X
2DD6                 h́o Xo
12C8 wa wa wa wa we
12C9 wu wu wu wu wu wu wu wu wu
12CA wi wi wi wi wi wi wi wi
12CB wa wa wa wa wa wa
12CC we we wʸe we we wE
12CD we/w w/wi wə/wø we w/wə/wŭ we w
12CE wo wo wo wo wo wo wo wo wo
12D0 ʻa ā ʿä ʽa ʿă a ä a ʻa ‘e
12D1 ʻu u ʿu ʽū ʿu u u u ʻu ‘u/‘U
12D2 ʻi ī ʿi ʽī ʿi i i i ʻi ‘i
12D3 ʻā ā ʿa ʽā ʿa a a a ʻā ‘A/‘a
12D4 ʻé ē ʿe ʽē ʿe ʸe e e ʻē ‘E
12D5 ʻe i ʿə/ʿø ʽe ʿĕ ə ï ɪ ʻe ‘I
12D6 ʻo o ʿo ʽō ʿo ʷo o o ʻo ‘o/‘O
12D8 za za za za ze
12D9 zu zu zu zu zu zu zu zu zu
12DA zi zi zi zi zi zi zi zi
12DB za za za za za za
12DC ze ze zʸe ze ze zE
12DD ze/z z/zi zə/zø ze z/zə ze z
12DE zo zo zo zo zʷo zo zo zo zo
12DF zwa         zwa zwä   zwā zWa
12E0 ža zha žä   žä zhä žə ža Ze
12E1 žu zhu žu   ju žu zhu žu žu Zu
12E2 ži zhī ži   ji ži zhi ži ži Zi
12E3 žā zhā ža   ja ža zha ža žā Za
12E4 žé zhē že   je že zhe že žē ZE
5 12E5 že/ž zh/zhi žə/žø   ž/žə zhï žɪ že Z
12E6 žo zho žo   jo žʷo zho žo žo Zo
12E7 žwa         žwa zhwä   žwā ZWa
12E8 ya ya ja ya ye
12E9 yu yu yu ju yu yu yu yu yu
12EA yi yi ji yi yi yi yi yi
12EB ya ja ya ya ya ya
12EC ye je ye ye ye yE
12ED ye/y y/yi yə/yø je y/yə ye y
12EE yo yo yo jo yo yo yo yo yo
12F0 da da da da de
12F1 du du du du du du du du du
12F2 di di di di di di di di
12F3 da da da da da da
12F4 de de dʸe de de dE
12F5 de/d d/di də/dø de d/də de d
12F6 do do do do dʷo do do do do
12F7 dwa         dwa dwä   dwā dWa
12F8                 ḍa De
12F9                 ḍu Du
12FA                 ḍi Di
12FB                 ḍā Da
12FC                 ḍē DE
12FD                 ḍe D
12FE                 ḍo Do
12FF                 ḍwā DWa
1300 ǧa ja ǧä   djă ǧä ǧa je
1301 ǧu ju ǧu   dju ǧu ju ju ǧu ju
1302 ǧi ǧi   dji ǧi ji ji ǧi ji
1303 ǧā ǧa   dja ǧa ja ja ǧā ja
1304 ǧé ǧe   dje ǧe je je ǧē jE
1305 ǧe/ǧ j/ji ǧə/ǧø   djĕ ǧ/ǧə ǧe j
1306 ǧo jo ǧo   djo ǧʷo jo jo ǧo jo
1307 ǧwa         ǧwa jwä   ǧwā jWa
1308 ga ga ga ga ge
1309 gu gu gu gu gu gu gu gu gu
130A gi gi gi gi gi gi gi gi
130B ga ga ga ga ga ga
130C ge ge gʸe ge ge gE
130D ge/g g/gi gə/gø ge g/gə ge g
130E go go go go gʷo go go go go
1310 gwa gwa guä gua guă gwå gwe gwə gwa gWe
1312 gwi gwī gui guī gui gwi gwi gwi gwi gWi
6 1313 gwā gwā gua guā gua gwa gwä gwa gwā gWa
1314 gwé gwē gue guē gue gwe gwe gwe gwē gWE
1315 gwe gwi guə gue guĕ gwə/gwŭ gwï gwɪ gwe gW
2DD8                 ǵa ‘ge
2DD9                 ǵu ‘gu
2DDA                 ǵi ‘gi
2DDB                 ǵā ‘ga
2DDC                 ǵē ‘gE
2DDD                 ǵe ‘g
2DDE                 ǵo ‘go
1318                 g̣a Ge
1319                 g̣u Gu
131A                 g̣i Gi
131B                 g̣ā Ga
131C                 g̣ē GE
131D                 g̣e G
131E                 g̣o Go
2D93                 g̣wa GWe
2D94                 g̣wi GWi
131F                 g̣wā GWa
2D95                 g̣wē GWE
2D96                 g̣we GW
1320 ṭa ta ṭä ṭa ṭă ṭɑ ṭä ṭa Te
1321 ṭu tu ṭu ṭū ṭu ṭu ṭu Tu ṭu Tu
1322 ṭi ṭi ṭī ṭi ṭi ṭi Ti ṭi Ti
1323 ṭā ṭa ṭā ṭa ṭa ṭa Ta ṭā Ta
1324 ṭé ṭe ṭē ṭe ṭʸe ṭe Te ṭē TE
1325 ṭe/ṭ t/ti ṭə/ṭø ṭe ṭĕ ṭ/ṭə ṭï ṭe T
1326 ṭo to ṭo ṭō ṭo ṭʷo ṭo To ṭo To
1327 ṭwā         ṭwa ṭwä   ṭwā TWa
1328 ċa cha č̣ä   tch’ă č̣ä cḥä č̣a Ce
1329 ċu chu č̣u   tch’u č̣u cḥu Cu č̣u Cu
132A ċi chī č̣i   tch’i č̣i cḥi Ci č̣i Ci
132B ċā chā č̣a   tch’a č̣a cḥa Ca č̣ā Ca
132C ċé chē č̣e   tch’e č̣e cḥe Ce č̣ē CE
132D ċe/ċ ch/chi č̣ə/č̣ø   tch’ĕ č̣/č̣ə cḥï č̣e C
132E ċo cho č̣o   tch’o č̣ʷo cḥo Co č̣o Co
132F ċwā         č̣wa cḥwä   č̣wā CWa
1330 p̣a p̣a ṗä p̣a p̣ă p̣ɑ p̣ä p̣a Pe
1331 p̣u p̣u ṗu p̣ū p̣u p̣u p̣u Pu p̣u Pu
1332 p̣i p̣ī ṗi p̣ī p̣i p̣i p̣i Pi p̣i Pi
1333 p̣ā p̣ā ṗa p̣ā p̣a p̣a p̣a Pa p̣ā Pa
1334 p̣é p̣ē ṗe p̣ē p̣e p̣ʸe p̣e Pe p̣ē PE
1335 p̣e/p̣ p̣/p̣i ṗə/ṗø p̣e p̣ĕ p̣/p̣ə p̣ï p̣e P
1336 p̣o p̣o ṗo p̣ō p̣o p̣ʷo p̣o Po p̣o Po
1337                 p̣wā PWa
1338 ṣa tsa ṣä ṣa ṣă ṣɑ ṣä ṣa Se
1339 ṣu tsu ṣu ṣū ṣu ṣu ṣu Su ṣu Su
133A ṣi tsī ṣi ṣī ṣi ṣi ṣi Si ṣi Si
133B ṣā tsā ṣa ṣā ṣa ṣa ṣa Sa ṣā Sa
133C ṣé tsē ṣe ṣē ṣe ṣʸe ṣe Se ṣē SE
133D ṣe/ṣ ts/tsi ṣə/ṣø ṣe ṣĕ ṣ/ṣə ṣï ṣe S
133E ṣo tso ṣo ṣō ṣo ṣʷo ṣo So ṣo So
133F ṣwā         ṣwa ṣwä   ṣwā SWa
1340 ṡa tsa ṣä/ẓä ḍa ḍă ṣɑ ṣä c̣a ‘Se
1341 ṡu tsu ṣu/ẓu ḍū ḍu ṣu ṣu Su c̣u ‘Su
1342 ṡi tsī ṣi/ẓi ḍī ḍi ṣi ṣi Si c̣i ‘Si
1343 ṡā tsā ṣa/ẓa ḍā ḍa ṣa ṣa Sa c̣ā ‘Sa
1344 ṡé tsē ṣe/ẓe ḍē ḍe ṣʸe ṣe Se c̣ē ‘SE
1345 ṡe/ṡ ts/tsi ṣə/ṣø/ẓə/ẓø ḍe ḍĕ ṣ/ṣə ṣï c̣e ‘S
1346 ṡo tso ṣo/ẓo ḍō ḍo ṣʷo ṣo c̣o ‘So
1348 fa fa fa fa fe
1349 fu fu fu fu fu fu fu fu fu
134A fi fi fi fi fi fi fi fi
134B fa fa fa fa fa fa
134C fe fe fʸe fe fe fE
134D fe/f f/fi fə/fø fe f/fə fe f
134E fo fo fo fo fʷo fo fo fo fo
1388           fwa fwä   fwa fWe
1389                 fwi fWi
7 134F fwā               fwā fWa
138A                 fwē fWE
138B                 fwe fW
1350 pa pa pa pa pe
1351 pu pu pu pu pu pu pu pu pu
1352 pi pi pi pi pi pi pi pi
1353 pa pa pa pa pa pa
1354 pe pe pʸe pe pe pE
1355 pe/p p/pi pə/pø pe p/pə pe p
1356 po po po po pʷo po po po po
138C                 pwa pWe
138D                 pwi pWi
1357                 pwā pWa
138E                 pwē pWE
138F                 pwe pW
1358 rya         rya rya   ~ri  
1359 mya         mya     ~mA  
135A fya         fya     ~fi  

1 There is a glyph variant for U+121F in some of the charts (see http://scriptsource.org/entry/zt46cyaq9t).

2 There is a glyph variant for U+122F in some of the charts (see http://scriptsource.org/entry/llaw9z94ax).

3 There is a glyph variant for U+1297 in some of the charts (see http://scriptsource.org/entry/v2grz8j37g).

4 There is a glyph variant for U+129F in some of the charts (see http://scriptsource.org/entry/b989ksnwkp).

5 There are glyph variants for U+12E5 in some of the charts (see http://scriptsource.org/entry/l4x22zhbjw).

6 There are glyph variants for U+1313 (see http://scriptsource.org/entry/kxk7239lw4).

7 There are glyph variants for U+134F (see http://scriptsource.org/entry/aq55zc8q4k).