Gregorian Calendar

Months

January: जानुवारी (ज)

February: फेब्रुवारी (फे)

March: मार्स (मा)

April: एफ्रिल (ए)

May: मे (मे)

June: जुन (जु)

July: जुलाइ (जु)

August: आगस्थ (आ)

September: सेबथेज्ब़र (से)

October: अखथबर (अ)

November: नबेज्ब़र (न)

December: दिसेज्ब़र (दि)

Days

Sunday: रबिबार (रबि, र)

Monday: समबार (सम, स)

Tuesday: मंगलबार (मंगल, मं)

Wednesday: बुदबार (बुद, बु)

Thursday: बिसथिबार (बिसथि, बि)

Friday: सुखुरबार (सुखुर, सु)

Saturday: सुनिबार (सुनि, सु)

Indian Calendar

Months

1: बैसागो/बैसाग

2: जेथो

3: आसार

4: सावुन

5: भाद्र

6: आसिन

7: खाथि

8: आगाह्न

9: फुस

10: मागो

11: फागुन

12: सैथो

For further information on calendar data, see  Unicode Technical Report #35.